Tenester

bETONGARBEID

Betongarbeid er vår spesialitet. 

Me løyser alle typar oppdrag i heile Sunnhordlandsregionen. 

KAIARBEID

Me løyser mindre og større kaioppdrag, 

med plasstøypte eller elemenbaserte løysningar.

Kan visa til ei lang referanseliste.

SAGING OG BORING

Me har utstyr for å løyse dei fleste

oppdrag - både med omsyn til saging og boring i betong. 

BRUER

Me har hatt fleire oppdrag med byggjing av

bruer, og ser på dette som ein naturleg del

av vårt arbeidsområde. 

HOVeD- OG TOTALENTrePRISAR

Me utfører alle typar entreprisar innaføre

bustad-, næring- og industrisegmentet.

 

INGENIØRTENESTER

Utvikling av prosjekt. Ta kontakt, så skal me få til noko i saman